Bảo quản máy trợ thính

Hãy chăm sóc máy trợ thính của bạn để chúng [...]