Synchrony 2
Chất lượng nghe vượt trội Synchrony 2
Ốc tai điện tử Synchrony 2

Thông số kỹ thuật

Ốc tai điện tử  SYNCHRONY 2 (Mi1250)
Thông số Synchrony 2