Tinnitus Assessment

The key to effective tinnitus management involves a thorough and comprehensive evaluation for proper diagnosis of tinnitus. Our tinnitus assessment includes assessing:

  1. Tinnitus Functional Index questionnaire
  2. Tinnitus pitch and loudness matching
  3. Loudness discomfort levels
  4. Minimal masking levels

Lên lịch một cuộc hẹn để đánh giá sức nghe và tìm một giải pháp điều trị tốt nhất cho bạn.

Tạo cuộc hẹn

Gọi 1900 1195

để tư vấn với đội ngũ chuyên gia chúng tôi