Hearing implant servicing and repair

At hearLIFE we share the same office as MED-EL Singapore and are able to provide the full range of repair and troubleshooting services for all implanted MED-EL patients.

Lên lịch một cuộc hẹn để đánh giá sức nghe và tìm một giải pháp điều trị tốt nhất cho bạn.

Tạo cuộc hẹn

Gọi 1900 1195

để tư vấn với đội ngũ chuyên gia chúng tôi