Hearing aid programming

Hearing aids have to be properly prescribed and programmed by qualified and experienced audiologists the same way glasses are prescribed by ophthalmologists. At hearLIFE we provide hearing aid programming services for all major hearing aid brands we also conduct a variety of test during the programming session in order to achieve maximum patient benefit and satisfaction.

Lên lịch một cuộc hẹn để đánh giá sức nghe và tìm một giải pháp điều trị tốt nhất cho bạn.

Tạo cuộc hẹn

Gọi 1900 1195

để tư vấn với đội ngũ chuyên gia chúng tôi