Sales, servicing and maintenance

hearLIFE offers sales, servicing and maintenance of audiological equipment at competitive rates and warranty periods. To find out more please contact our GSI team through our hearLIFE hotline we will get back to you shortly.

Lên lịch một cuộc hẹn để đánh giá sức nghe và tìm một giải pháp điều trị tốt nhất cho bạn.

Tạo cuộc hẹn

Gọi 1900 1195

để tư vấn với đội ngũ chuyên gia chúng tôi