Auditory-verbal therapy – Professional training

For professionals who work providing (re)habilitation to children with hearing loss. and wish to become certified as Auditory-Verbal Therapists or Educators.

Currently offering a six month programme which provides an introduction to becoming certified as an Auditory-Verbal Therapist. Note that selected professionals may be offered a full training package to become certified as Auditory-Verbal Therapists.

Lên lịch một cuộc hẹn để đánh giá sức nghe và tìm một giải pháp điều trị tốt nhất cho bạn.

Tạo cuộc hẹn

Gọi 1900 1195

để tư vấn với đội ngũ chuyên gia chúng tôi