Impedance Test Battery

The impedance test battery consists of: (1) Acoustic reflex testing and (2) tympanometry. Acoustic reflex testing is important in detecting problems in the auditory pathway beyond the inner ear.

Lên lịch một cuộc hẹn để đánh giá sức nghe và tìm một giải pháp điều trị tốt nhất cho bạn.

Tạo cuộc hẹn

Gọi 1900 1195

để tư vấn với đội ngũ chuyên gia chúng tôi