ABR (Auditory Brainstem Response)

ABR is an objective electrophysiological test, evaluating the integrity of the hearing system up to the lower brainstem. Commonly used in people who are unable to do traditional hearing test or to detect neural desynchrony.

Lên lịch một cuộc hẹn để đánh giá sức nghe và tìm một giải pháp điều trị tốt nhất cho bạn.

Tạo cuộc hẹn

Gọi 1900 1195

để tư vấn với đội ngũ chuyên gia chúng tôi